بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 56,745 88.97 159,180 86.28 198,363 97.54 197,915 96.69
اوراق مشارکت 32,469 50.91 13,482 7.31 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,220 8.18 9,072 4.92 2,147 1.06 4,609 2.25
وجه نقد 20 0.03 20 0.01 20 0.01 20 0.01
سایر دارایی ها -30,671 -48.09 2,745 1.49 2,831 1.39 2,137 1.04
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 25,634 40.19 71,527 38.77 90,430 44.47 89,334 43.65