جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 322,836 125.49 3,635,136 89.53 7,107,676 91.63 6,716,101 91.68
اوراق مشارکت 24,605 9.56 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 21,786 8.47 388,726 9.57 546,713 7.05 529,043 7.22
وجه نقد 20 0.01 22 0 25 0 20 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,111,983 -43.53 36,246 0.89 102,442 1.32 80,173 1.09
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 117,161 45.54 1,321,942 32.56 2,766,259 35.66 2,652,547 36.21