بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 63,814 93.64 208,669 96.12 224,991 95.1 237,634 96.7
اوراق مشارکت 31,037 45.54 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,254 7.71 4,682 2.16 7,642 3.23 5,990 2.44
وجه نقد 20 0.03 20 0.01 20 0.01 20 0.01
سایر دارایی ها -31,977 -46.92 3,713 1.71 3,923 1.66 2,106 0.86
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 28,959 42.49 96,023 44.23 106,297 44.93 109,595 44.6