جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,857,597 129.8 4,681,998 98.4 3,968,872 98.14 3,757,713 97.43
اوراق مشارکت 29,426 2.06 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 66,841 4.67 29,146 0.61 30,280 0.75 67,346 1.75
وجه نقد 12,097 0.85 20 0 20 0 20 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,534,785 -37.37 46,939 0.99 44,909 1.11 31,932 0.83
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 852,318 59.55 2,396,575 50.37 2,071,999 51.24 1,973,919 51.18