جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 98,873 106.69 386,101 89.79 508,798 86.2 673,414 97.85
اوراق مشارکت 26,803 28.92 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 6,780 7.32 37,926 8.82 72,394 12.27 14,571 2.12
وجه نقد 20 0.02 20 0 20 0 20 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -39,805 -42.95 5,937 1.38 9,017 1.53 213 0.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 43,224 46.64 154,101 35.84 175,131 29.67 243,981 35.45