نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,696,558 130.52 6,602,721 96.32 5,826,121 98.73 5,467,254 98.62
اوراق مشارکت 31,064 2.39 101,620 1.48 0 0 0 0
سپرده بانکی 68,373 5.26 80,313 1.17 10,756 0.18 584 0.01
وجه نقد 12,769 0.98 45 0 20 0 20 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,508,879 -39.15 70,191 1.02 64,320 1.09 76,060 1.37
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 764,969 58.85 3,124,967 45.59 2,763,886 46.84 2,657,754 47.94