بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 72,372 98.22 238,026 94.9 267,964 97.01 295,281 98.01
اوراق مشارکت 29,567 40.13 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,313 7.21 7,401 2.95 3,380 1.22 2,336 0.78
وجه نقد 20 0.03 20 0.01 20 0.01 20 0.01
سایر دارایی ها -33,591 -45.59 5,365 2.14 4,848 1.76 3,626 1.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 32,885 44.63 110,029 43.87 117,199 42.43 124,609 41.36