جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 81,503 101.76 276,065 93.2 259,594 87.08 265,951 87.23
اوراق مشارکت 28,271 35.3 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,715 7.14 14,213 4.8 30,758 10.32 36,171 11.86
وجه نقد 20 0.03 20 0.01 20 0.01 20 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -35,417 -44.22 5,910 2 7,744 2.6 2,759 0.9
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 36,763 45.9 119,919 40.48 118,814 39.86 127,283 41.75