دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت بیمه سامان 900 %90.00
2 شرکت کارگزاری بانک سامان 100 %10.00