بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
پرداخت سود خرداد ماه 1398 1398/04/01
دعوت به مجمع عمومی مورخ 1398/03/04 1398/02/28
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان مورخ 26-10-97 1397/10/16
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان 1397/10/08
پرداخت سود آذر ماه 1397 1397/10/01
پرداخت سود شهریور ماه 1397 1397/07/01
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان 1396/09/20
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشدسامان 1396/05/01
تمدید دوره فعالیت صندوق 1395/11/19
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان 1395/09/17
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان 1395/09/17
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان 1393/10/06
دريافت مجوز فعاليت 1393/03/28