تمدید دوره فعالیت صندوق

پيرو مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك رشد سامان مورخ ٠٦/١١/١٣٩٥ فعاليت صندوق  به مدت سه سال تمديد گرديد.