آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع صندوق که در روز دوشنبه ساعت ١٤:٠٠ مورخ ٢٩/٠٩/١٣٩٥درخیابان آفريقا،نبش ٢٥گاندي، ساختمان ٢٩ آفريقا، طبقه هفتم واحد C٧  تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه به شرح ذيل مي باشد .
١ – استماع گزارش مدير صندوق راجع به وضعيت و عملكرد صندوق در طي دوره منتهي به ٣٠/٠٧/١٣٩٥
٢ – استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق 
٣ – تصويب صورتهاي مالي سالانه صندوق
٤ – ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد


          مدیرصندوق
شرکت کارگزاری بانک سامان