پرداخت سود اسفند ماه 1398

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان می رساند برای دوره  سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1398 بازدهی 4.25 درصد با ضریب پرداخت سود  48,542 ريال در تاریخ پنجم فروردین ماه 99 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.