دعوت به مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان مورخ 08-11-98

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع عمومی  صندوق که در ساعت 14 روزسه شنبه  مورخ 1398/11/08 درخیابان آفريقا،نبش ٢٥گاندي، ساختمان ٢٩ آفريقا، طبقه 2 ، واحد a2 تشکیل می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه به شرح ذيل ميباشد:

- تمدید دوره فعالیت صندوق