آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع صندوق که در روز دوشنبه ساعت ١٥:٠٠مورخ ٢٩/٠٩/١٣٩٥درخیابان آفريقا،نبش ٢٥گاندي، ساختمان ٢٩ آفريقا، طبقه هفتم واحد C٧  تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
١- تصميم گيري در خصوص تمديد فعاليت صندوق؛
٢- ساير موارد؛
                                                                     مدیرصندوق
                                                          شرکت کارگزاری بانک سامان