آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترك رشد سامان ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق که در ساعت 14 روزیکشنبه مورخ 1397/10/16 درخیابان آفريقا،نبش ٢٥گاندي، ساختمان ٢٩ آفريقا، طبقه هفتم واحد C٧ تشکیل می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه به شرح ذيل ميباشد:

1 - استماع گزارش مدير صندوق راجع به وضعيت و عملكرد صندوق در طي دوره منتهي به 1397/07/30
2 - استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق
3 - تصويب صورتهاي مالي سالانه صندوق
4 - ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي ميباشد.