دريافت مجوز فعاليت

بدينوسيله به اطلاع مشتريان محترم صندوق سرمايه گذاري رشد سامان ميرساند ، مجوز فعاليت صندوق در تاريخ ٧/١٢/١٢٩٢ از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت گردید.