مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
برگزاری مجمع تغییر محل فعالیت صندوق 1399/12/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان مبنی بر تغییر محل فعالیت صندوق 1399/12/17
تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر رکن مدیر صندوق 1399/11/26
تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق 1399/11/21
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان 1399/11/19
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر رکن مدیر صندوق مورخ 1399/11/08 1399/11/08
لیست اسامی حاضرین در مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق مورخ 1399/11/08 1399/11/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان مبنی بر تغییر رکن مدیر صندوق (اصلاحیه) 1399/11/07
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق (اصلاحیه) 1399/11/07
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان مبنی بر تغییر رکن مدیر صندوق 1399/11/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق 1399/11/06
تصميمات مجمع سالانه صندوق و تاييديه سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/11/05
تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس و کارمزد متولی 1399/10/30
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه های صندوق مورخ 1399/10/13 1399/10/13
لیست اسامی حاضرین در مجمع سالیانه مورخ 1399/10/13 1399/10/13
تصميمات مجمع و تاييديه سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تغيير حدنصاب سرمایه گذاری 1399/10/06
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری رشد سامان 1399/10/01
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان مبنی بر تغییر هزینه حسابرس و متولی صندوق 1399/10/01
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/09/15 1399/09/15
تصميمات مجمع و تاييديه سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تغيير متولي صندوق 1399/09/05
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر متولی صندوق مورخ 1399/08/14 1399/08/14
تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر محل فعالیت صندوق 1399/08/03
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان مبنی بر تغییر متولی صندوق 1399/08/03
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/06/23 1399/06/23
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان 1399/06/12
تصميمات مجمع و تاييديه سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تمديد مدت فعاليت صندوق تا 30 دي ماه 1399 1399/05/27
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/05/13 1399/05/13
دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري رشد سامان مورخ 1399/05/13 مبني بر تمديد دوره فعاليت 1399/05/11
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 11-03-1399 1399/03/11
صورتجلسه تمدید دوره فعالیت مورخ 8-11-98 1398/11/21
لیست اسامی حاضرین در مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 8-11-98 1398/11/08
صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به 30-7-98 مورخ 14-10-98 1398/10/30
لیست حاضرین در مجمع سالیانه منتهی به 30-7-98 مورخ 14-10-98 1398/10/14
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر ترکیب دارایی های صندوق مورخ 4-8-98 1398/08/04
صورتجلسه تغییر ترکیب دارایی های صندوق مورخ 4-8-98 1398/08/04
صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مجاز مورخ 22-3-98 1398/04/15
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار مورخ 4-3-98 1398/03/28
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 04-03-1398 1398/03/04
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه حسابرس مورخ 26-10-97 1397/11/13
صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به 30-7-97 مورخ 16-10-97 1397/11/13
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 30-7-96 1396/11/15
صورتجلسه مجمع مورخ 29-9-96 ساعت 15 1396/11/15
صورتجلسه صندوق رشد سامان مورخ10-5-96 ساعت 14:00 1396/08/01
صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق 1395/11/19
صورتجلسه مجمع عمومی سالانه منتهی به 30-7-95 1395/10/15
صورتجلسه مجمع صندوق رشد مورخ 29-9-95 ساعت 15:00 1395/10/14
صورتجلسه تغییر صاحبان امضا 1395/08/16
صورتجلسه مجمع عمومي سالانه صندوق رشدسامان مورخ 1394.10.23 1394/12/02
صورتجلسه مجمع عمومي سالانه صندوق رشدسامان مورخ 1393.10.17 1393/11/07
صورتجلسه مجمع موسس 1393/03/28