صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-02-1400 1400/03/10
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهي به 31 فروردين ماه 1400 صندوق سرمايه گذاري مشترک رشد سامان(حسابرسي نشده) 1400/02/29
صورت هاي مالي برای دوره مالی 6 ماهه منتهي به 31 فروردين ماه 1400 صندوق سرمايه گذاري مشترک رشد سامان(حسابرسي نشده) 1400/02/29
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-01-1400 1400/02/07
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-12-1399 1400/01/16
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 1399/11/30 1399/12/04
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان 1399/11/29
صورت های مالی 3 ماهه منتهي به 30 دی ماه 1399 صندوق سرمايه گذاري مشترک رشد سامان 1399/11/29
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 1399/10/30 1399/11/07
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري رشد سامان براي دوره مالي ساليانه منتهي به 30 مهر ماه 1399 (حسابرسی شده) 1399/10/13
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري رشد سامان براي دوره مالي ساليانه منتهي به 30 مهر ماه 1399 (حسابرسی شده) 1399/10/13
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-09-1399 1399/10/09
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-08-1399 1399/09/10
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري رشد سامان براي دوره مالي ساليانه منتهي به 30 مهر ماه 1399 1399/09/02
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري رشد سامان براي دوره مالي ساليانه منتهي به 30 مهر ماه 1399 1399/09/02
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-07-1399 1399/08/10
صورت وضعيت پرتفوي 1 ماهه منتهي به 31-06-1399 1399/07/08
صورت وضعيت پرتفوي 1 ماهه منتهي به 31-05-1399 1399/06/03
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری رشد سامان 9 ماهه منتهی به 31 تیرماه 1399 1399/05/29
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری رشد سامان 9 ماهه منتهی به 31 تیرماه 1399 1399/05/29
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-04-1399 1399/05/08
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-03-1399 1399/04/08
گزارش عملکرد براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 فروردين ماه 1399(حسابرسي شده) 1399/03/17
صورتهاي مالي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 فروردين ماه 1399(حسابرسي شده) 1399/03/17
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-02-99 1399/03/07
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31-1-99 (حسابرسی نشده) 1399/02/28
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 31-1-99 (حسابرسی نشده) 1399/02/28
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-01-99 1399/02/10
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 29-12-98 1399/01/09
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-11-98 1398/12/05
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30-10-98 1398/11/29
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 30-10-98 1398/11/29
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-10-98 1398/11/05
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-09-98 1398/10/04
صورت مالی سال مالی منتهی به 30-7-98 - حسابرسی شده( اصلاحیه) 1398/09/16
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30-7-98 (حسابرسی شده) 1398/09/13
صورت مالی سال مالی منتهی به 30-7-98 - حسابرسی شده 1398/09/13
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-08-98 1398/09/10
صورت مالی سال مالی منتهی به 30-7-98 - حسابرسی نشده 1398/08/29
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30-7-98 (حسابرسی نشده) 1398/08/29
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-07-98 1398/08/06
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-06-98 1398/07/07
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-05-98 1398/06/09
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31-4-98 1398/05/28
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 31-4-98 1398/05/28
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-04-98 1398/05/05
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-03-98 1398/04/04
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31-1-98 (حسابرسی شده) 1398/03/12
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 31-1-98 (حسابرسی شده) 1398/03/12
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-02-98 1398/03/08
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 31-1-98 (حسابرسی نشده) 1398/02/28
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31-1-98 (حسابرسی نشده) 1398/02/28
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-01-98 1398/02/08
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 29-12-97 1398/01/06
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-11-97 1397/12/07
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30-10-97 1397/11/30
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 30-10-97 1397/11/30
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-10-97 1397/11/09
صورت مالی سال مالی منتهی به 30-07-97- اصلاح شده (حسابرسی شده) 1397/10/18
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-09-97 1397/10/08
صورت مالی سال مالی منتهی به 30-07-97 (حسابرسی شده) 1397/09/19
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30-07-97 (حسابرسی شده) 1397/09/17
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-08-97 1397/09/07
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30-07-97 (حسابرسی نشده) 1397/08/29
صورت مالی سال مالی منتهی به 30-07-97 (حسابرسی نشده) 1397/08/29
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-07-97 1397/08/07
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-06-97 1397/07/08
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-05-97 1397/06/07
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 31-4-97 1397/05/28
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31-4-97 1397/05/28
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-04-97 1397/05/10
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-03-97 1397/04/10
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 31-1-97 (حسابرسی شده) 1397/03/09
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31-1-97 (حسابرسی شده) 1397/03/09
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-02-97 1397/03/07
صورت مالی 6ماهه منتهی به 31-1-97 (حسابرسی نشده) 1397/02/26
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31-1-97 (حسابرسی نشده) 1397/02/26
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-01-97 1397/02/08
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 29-12-96 1397/01/07
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-11-96 1396/12/09
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 30-10-96 1396/11/29
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30-10-96 1396/11/29
گزارش پرتقوي ماهيانه منتهي به 30 دی ماه 1396 صندوق سرمايه گذاري مشترک رشد سامان 1396/11/10
گزارش پرتقوي ماهيانه منتهي به 30 آذر ماه 1396 صندوق سرمايه گذاري مشترک رشد سامان 1396/10/13
صورت مالی سالانه منتهی به 30-07-96(حسابرسی شده) 1396/09/19
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30-07-96(حسابرسی شده) 1396/09/18
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30-07-96 (حسابرسی نشده) 1396/08/27
صورت مالی سالانه منتهی به 30-07-96(حسابرسی نشده) 1396/08/27
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 31-4-96 1396/05/25
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31-4-96 1396/05/25
صورتهای مالی دوره 6 ماهه منتهی به 31-1-96 (حسابرسی شده) 1396/03/13
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31-1-96 (حسابرسی شده) 1396/03/13
صورتهای مالی دوره 6 ماهه منتهی به 31-1-96 (حسابرسی نشده) 1396/02/24
گزارش عملكرد سه ماهه منتهي به 30/10/1395 1395/11/26
صورتهاي مالي دوره سه ماهه منتهي به 30/10/1395 1395/11/26
گزارش عملكرد منتهي به30/07/1395 (حسابرسی شده) 1395/09/15
صورتهاي مالي منتهي به30/07/1395رشد سامان(حسابرسي شده) 1395/09/15
گزارش عملكرد منتهي به30/07/1395 (حسابرسی نشده) 1395/08/23
صورتهاي مالي منتهي به30/07/1395رشد سامان(حسابرسي نشده) 1395/08/23
صورتهاي مالي نه ماهه منتهي به 31/04/1395 رشد سامان 1395/05/25
گزارش عملكرد نه ماهه منتهی به 31/04/1395 1395/05/25
گزارش عملكرد منتهي به31/01/1395 (حسابرسی شده) 1395/03/30
صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به31/01/13945رشد سامان(حسابرسي شده) 1395/03/30
گزارش عملكرد منتهي به31/01/1395 1395/03/09
صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به31/01/13945رشد سامان(حسابرسي نشده) 1395/03/09
گزارش عملكرد منتهي به30/10/1394 1394/11/27
صورتهاي مالي دوره سه ماهه منتهي به30/10/1394 1394/11/24
گزارش عملكرد منتهي به30/07/1394 1394/09/23
صورتهاي مالي منتهي به30/07/1394رشد سامان(حسابرسي شده) 1394/09/23
گزارش عملكرد منتهي به30/07/1394 1394/08/24
صورتهاي مالي منتهي به30/07/1394رشد سامان(حسابرسي نشده) 1394/08/24
گزارش عملكرد منتهي به31/04/1394 1394/06/01
صورتهای مالي نه ماهه منتهي به30تير نودو چهار 1394/05/21
صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به31/01/1394رشد سامان(حسابرسي شده) 1394/03/23
گزارش عملكرد منتهي به31/01/1394 1394/02/21
صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به31/01/1394رشد سامان(حسابرسي نشده) 1394/02/21
گزارش عملكرد منتهي به30/10/1393 1393/11/26
صورتهاي مالي دوره سه ماهه منتهي به10/30/1393 1393/11/26
صورتهاي مالي حسابرسي شده(اصلاحي)30/07/93 1393/10/24
صورتهاي مالي حسابرسي شده هشت ماه و نه روزه منتهي 30/07/1393رشد سامان 1393/10/06
گزارش عملكرد منتهي به30/07/1393 1393/09/25
صورتهاي مالي هشت ماه و نه روزه منتهي 30/07/1393رشد سامان 1393/09/02
صورتهاي مالي پنج ماه و نه روزه منتهي به1393/04/31رشد سامان 1393/05/25
صورتهاي مالي دو ماه ونه روزه منتهي به31/01/1393رشد سامان 1393/02/29