اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/05
کل خالص ارزش دارائی ها 666,003,063,076 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 4,312,681 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 4,312,681 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 4,376,011 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 154,429

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/23

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك سامان

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

ضامن نقد شوندگی:

شركت بيمه سامان

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك سامان

مدیران سرمایه گذاری:

هنريك وسكانيانس اعقان، مجيد عبدالهي نجات، آزاده صبوريان

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان